اساسنامه مرکز

1.     اساسنامه  مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت دهان :

ماده 1 به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات ارتقا ء سلامت دهان نامیده می شود  . برای تامین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت

ماده 2 اهداف :

1- توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه سلامت دهان

2- انجام پژوهش  های بنیادی ، اپیدمیولوژیک و بالینی در زمینه های مختلف مرتبط با سلامت جامعه به منظور جوابگویی به نیاز های جامعه اسلامی

3- جمع آوری ،  تنظیم و طبقه بندی اسناد ، مقالات و مدارک مربوطه

4- تربیت نیروی مورد نیاز و پژوهشگر در زمینه بیماری های دهان ( تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه فعالیت های مرکز )

5- ترغیب ، تشویق و بکارگیری محققین

6- کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی  و اجرایی مربوطه در داخل کشور

7- همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشور ها و سازمانهای بین المللی با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

8- تولید دانش قابل اعتماد  در زمینه های بیماری های دهان و علوم مرتبط باآن

9- بررسی مشکلات مرتبط با توجه به شرایط خاص منطقه و ارائه راه حل های بومی

ماده 3- ارکان مرکز عبارتند از :

1- شورای عالی

2- رئیس مرکز

ماده 4   اعضا شورای عالی مرکز عبارتند از :

1- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

2- معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات درمانی

3- معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات درمانی

4- رئیس مرکز

ماده 5- وظایف شورای عالی مرکز به شرح ذیل می باشد :

1-  تصویب خط مشی پژوهشی مرکز

2- تصویب طرح های همکاری با سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور و سازمانهای بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

3- بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیتهای مرکز

4- بررسی  و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصصی و با رعایت ضوابط قانونی

5- تصویب دستور العمل های مربوط به امور داخلی شورای عالی و دستور العمل ها ی اجرایی مرکز تحقیقات

6- پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز

ماده 6- رئیس مرکز به پیشنهاد شورای عالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهار سال یکبار منصوب می گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است .

ماده 7- وظایف  رئیس مرکز :

رئیسس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است و در حدودضوابط قانونی و مصوبات شورای عالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید .

ماده 8- اعضا مرکز : مرکز دارای دو نوع عضو به شرح زیر است :

الف ) اعضای پیوسته : که اعضا ء هیات علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند .

ب) اعضا وابسته : که اعضا ءهیات علمی سایر گروه های دانشگاه علوم پزشکی  و سایر دانشگاهها و موسسات آموزش  عالی هستند .

ماده 9 منابع مالی مرکز :

الف ) درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

ب) کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

ج) اعتبارات  دولتی در صورت تخصیص

با توجه به مصوبه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی ، این اساسنامه در 9 ماده و یک تبصره به تصویب رسید .

 


معرفی

محتوای مرتبط