اعضاء نیمه وقت

. اعضای هیئت علمی نیمه وقت مرکز

1.  آقای دکترمسعودبامدی

2.  خانم دکتر مریم شهسواری

3.  خانم دکتر حمیده کده

4.    خانم دکتر طاهره نصرت زهی

5.     خانم دکتر سمیه حسینی طباطبایی

6.     خانم دکتر راضیه کوهکن

7.     خانم دکتر شیرین سراوانی

 


مدیریت مرکز

محتوای مرتبط