اعضاء تمام وقت

اعضای هیئت علمی تمام وقت مرکز

1.آقای دکتر سیروس ریسباف

2.آقای دکتر اسحق علی صابری

3.آقای دکتر محمدایوب ریگی لادز

4.خانم دکتر فاطمه اربابی

5.خانم دکتر سمیه انصاری مقدم

6.خانم دکتر نرگس فرهاد ملاشاهی

7.خانم دکتر ناهید رمضانی

8.خانم دکتر فریبا شهری

9.خانم دکتر ماریه هنرمند

 


مدیریت مرکز

محتوای مرتبط