اعضاء هیات موسس مرکز

اعضاءهیات موسس مرکز :

- آقای دکتر محمد ایوب ریگی لادز ( تمام وقت )

- خانم دکتر لیلا فرهاد ملاشاهی ( تمام وقت )

- خانم دکتر فاطمه اربابی کلاتی ( تمام وقت )

- آقای دکتر سیروس ریسباف (نیمه وقت )

- خانم دکتر ماریه هنرمند (نیمه  وقت )


مدیریت مرکز

محتوای مرتبط