معاون پژوهشی مرکز

.معاون پژوهشی مرکز :

خانم دکتر مریم شهسواری متخصص پاتولوژی دهان ، فک و صورت

ایمیل:m.shasavari87@yahoo

تلفن : 33429483


مدیریت مرکز

محتوای مرتبط