ریاست مرکز

1.     رئیس مرکز  :

آقای دکتر اسحق علی صابری متخصص اندودنتیکس

ایمیل : saberi endo @ yahoo . com

تلفن : 33429483


مدیریت مرکز

محتوای مرتبط