اهداف

اهداف :

1- توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه سلامت دهان

2- انجام پژوهش  های بنیادی ، اپیدمیولوژیک و بالینی در زمینه های مختلف مرتبط با سلامت جامعه به منظور جوابگویی به نیاز های جامعه اسلامی

3- جمع آوری ،  تنظیم و طبقه بندی اسناد ، مقالات و مدارک مربوطه

4- تربیت نیروی مورد نیاز و پژوهشگر در زمینه بیماری های دهان ( تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه فعالیت های مرکز )


معرفی

محتوای مرتبط