معرفی مرکز

1.     معرفی مرکز تحقیقات بیماری های دهان و دندان دانشکده دندانپزشکی زاهدان

به پیشنهاد معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و موافقت ریاست دانشکده دندانپزشکی فراهم شد و در مهر ماه سال 92 مدارک و مستندات لازم جهت اخذ موافقت اصولی مرکز به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع ارائه شد و از انجا که اخذ موافقت اصولی مستلزم طی فرآیندی نسبتا زمان بر می باشد و با توجه به وجود فضا ، امکانات و توان علمی مناسب در دانشکده دندانپزشکی موضوع تاسیس مرکز در هیات رئیسه مطرح و با مجوز هیات رئیسه دانشگاه در تاریخ 29/8/92 مرکز عملا کارخود را آغاز نمود . در تاریخ 25/9/93 مرکز مذکور با عنوان مرکز تحقیقات بیماری های دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان موفق به اخذ موافقت اصولی از شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور شد .

 

 


معرفی

محتوای مرتبط